Ubezpieczenia majątkowe dla firm

 • ubezpieczenie to jest dobrowolne;
 • zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:
  ~ budynki i lokale;
  ~ maszyny;
  ~ wyposażenie;
  ~ środki obrotowe;
  ~ rzeczy osób trzecich,
  ~ rzeczy pracowników.
 • w zależności od wybranej opcji i firmy, ubezpieczenie mienia będzie chroniło Twoją firmę między innymi od:
  ~ ognia i różnych zdarzeń losowych;
  ~ włamania i kradzieży;

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie to zabezpiecza firmę w momencie, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Zakres ochrony z tytułu OC często można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które można dobrać indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Ubezpieczenia majątkowe

Dom to najważniejsze miejsce na ziemi, do którego zawsze wracamy, w którym żyjemy i spędzamy szczęśliwe chwile. Nie pozwól, by czynniki zewnętrzne jak warunki atmosferyczne czy działania osób trzecich mogły zaburzyć to szczęście, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Jeszcze dziś ubezpiecz swój dom czy mieszkanie.
Chroń swoją przyszłość!

Ubezpieczenia domów i mieszkań

 • ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych: zalania, ognia przepięcia instalacji elektrycznej, a także włamania, kradzieży i wandalizmu;
 • Twoja nieruchomość chroniona jest również przed złowieszczymi siłami natury: powodzią, huraganem, gradobiciem, uderzeniem pioruna, itp.;
 • dodatkowo w skład pakietu mającego ubezpieczać nieruchomość, wchodzi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroniące Ciebie i zamieszkujących z Tobą bliskich przed koniecznością pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez Ciebie osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada, stłuczenie szyby sąsiada przez Twoje dziecko);
 • zakres ubezpieczenia mienia obejmuje:
  ~ mury;
  ~ stałe elementy;
  ~ ruchomości domowe;
  ~ obiekty małej architektury;
  ~ garaże i pomieszczenia przynależne;
  ~ przedmioty szklane i szyby od stłuczenia.