Ubezpieczenia majątkowe dla firm

 • ubezpieczenie to jest dobrowolne;
 • zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:
  ~ budynki i lokale;
  ~ maszyny;
  ~ wyposażenie;
  ~ środki obrotowe;
  ~ rzeczy osób trzecich,
  ~ rzeczy pracowników.
 • w zależności od wybranej opcji i firmy, ubezpieczenie mienia będzie chroniło Twoją firmę między innymi od:
  ~ ognia i różnych zdarzeń losowych;
  ~ włamania i kradzieży;

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie to zabezpiecza firmę w momencie, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Zakres ochrony z tytułu OC często można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które można dobrać indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.