Ubezpieczenia osobowe

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego oraz ustalone świadczenia za zdarzenia ubezpieczeniowe objęte odpowiedzialnością.