Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie to zabezpiecza firmę w momencie, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Zakres ochrony z tytułu OC często można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które można dobrać indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.